Monday, 14/10/2019 - 10:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phú Cường

GIÁO ÁN THOA GIẢNG ĐỢT 3

GIÁO ÁN THAO GIẢNG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

KỂ CHUYỆN SÁNG TẠO THEO TRANH « VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI »

1. Mc đích yêu cu:

* KiÕn thøc:

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, biết được diễn biến xảy ra trong từng bức tranh và biết miêu tả về sự việc trong tranh.

- Biết dùng ngôn ngữ của mình để kể chuyện theo tranh, kể theo trình tự diễn biến của những tranh kế tiếp để đặt tên cho câu chuyện

* Kü n¨ng:

- Phát triển sự chú ý ghi nhớ có chủ định ở trẻ

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, tự tin, khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ

* Th¸i ®é:

- Phát huy tính tích cực ở trẻ

- Giáo dục trẻ khi sang đường phải biết quan sát nhìn sang trái ,nhìn sang phải khi không có xe mới được qua đường.

2. ChuÈn bÞ :

- Tranh minh hoạ cho trẻ nhìn theo tranh kể chuyện theo ý hiểu của mình.

3. Tæ chøc ho¹t ®éng:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Hát VĐ: “Trời nắng ,trời mưa”

- Chúng minh vừa hát bài hát bài hát về ai?

- Chúng thình đã nhìn thấy con thỏ bao giờ chưa?

- Có một chú thỏ trắng nhưng lại bị cụt đuôi đấy không biết vì sao thỏ lại bị cụt đuôi nhỉ.Muốn biết vì sao thỏ bị cụt đuôi chúng mình cùng lại gần cô xem tranh về bạn thỏ nhé?

Hoạt động 2: Cho trẻ xem tranh trò chuyện về bức tranh và kể chuyện theo tranh

* Quan sát tranh và đàm thoại về bức tranh

+ Tranh 1:Thỏ rủ nhím ra ven rừng chơi

- Trong bức tranh có có những ai?

- Thá lµ nh©n vËt nh­ thÕ nµo? NhÝm ra sao?

- Thỏ rủ nhím đi đâu?

- Thỏ nói như thế nào?

- Nhím có đi với thỏ không?Vì sao?

+ Tranh 2: Thỏ con bị xe đẹn cụt mất đuôi

- Bức tranh có những ai?

- Vì sao thỏ bị cụt đuôi?

- Ai dìu thỏ vào lề đường?

+ Tranh 3: Bị cụt đuôi thỏ đau đớn ,ân hận

- Bức tranh có những ai?

- Bị cụt đuôi thỏ thấy như thế nào?

- Nhím đã nói gì với thỏ?

+ Gi¸o dôc:Chóng m×nh muèn sang ®­êng ph¶i lµm g×?

- Thá bÞ n¹n NhÝm ®· lµm g×?

- NÕu con ®ang ch¬i b¹n con bÞ ng· con ph¶i lµm g×?

+ Trong truyÖn v× sao thá côt ®u«i con häc tËp nh©n vËt nµo ? v× sao ?

+ Chóng m×nh häc tËp c¶ b¹n thá v× b¹n Êy khi lµm ®iÒu sai ®· biÕt nhËn ra lçi lÇm cña m×nh.

+ C©u truyÖn nh¾c nhë mäi ng­êi khi ®i bé khi muèn qua ®­êng ph¶i ®i thÕ nµo ?

+Gi¸o dôc trÎ : ChØ v× kh«ng thùc hiÖn ®óng luËt lÖ an toµn giao th«ng mµ thá ®· bÞ côt mÊt ®u«i ®Êy. C¸c con nhí nhÐ khi ®i bé trªn ®­êng ph¶i ®i s¸t vµo lÒ ®­êng phÝa bªn tay ph¶i cña m×nh, tr­íc khi sang ®­êng ph¶i dõng l¹i quan s¸t, nÕu cã xe ®Õn gÇn th× kh«ng ®­îc sang ®­êng.

- Cô kể ngắn gọn một câu chuyện mẫu cho trẻ nghe dựa trên các bức tranh đó

* Trẻ kể chuyện theo tranh

- Bây giờ chúng mình phải làm gì với những bức tranh này?

- Vậy bây giờ chúng mình cùng nhau kể chuyện với những bức tranh này chúng mình có đồng ý không?

- Cô chia chúng mình làm 2 đội xin mời chung mình sẽ về đội mình nào?

- Xin mời cac bạn đến với cuộc thi bé vui kể chuyện ngày hôm nay.

- Đến với hội thi ngày hôm nay gôm có 2 đội chơi xin mơi đội chơi số một “đội thỏ trắng”

- Xin mời đội chơi thứ hai “Đội nhím xinh”

- Với những bức tranh này hai đội chơi sẽ sắp xếp và kể lại thành câu chuyện của riêng mình

- Thời gian cho 2 đội thảo luận là 3 phút

- Hết thời gian lần lượt từng đội lên trình bày câu chuyện của đội mình

(Cô giúp đỡ trẻ kể câu chuyện hoàn chỉnh có nội dung và kể logic)

- Con hãy đặt tên cho câu chuyện con vừa kể

- Trẻ kể xong cô nhận xét,khen trẻ

H oạt động 3: - Kết thúc

Lớp hát vận động: Em đi qua ngã tư đường phố

 

- Cả lớp hát vận động

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

- Trẻ thực hiện

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Ra ven rừng chơi

- Trẻ trả lời

- Không đi,vì đường có nhiều xe

-Trẻ trả lời

 

- Nhím dìu thỏ

 

- Trẻ trả lời

- Đau đớn và ân hận

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Giúp nhím

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe

 

 

- Kể chuyện theo tranh

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ thực hiện

 

 

- Đội thỏ trắng chào các bạn

- Đội nhím xinh chào các bạn.

 

 

- Trẻ lên kể câu chuyện

 

 

- Trẻ đặt tên câu chuyện

 

- Cả lớp hát vận động

 

Tác giả: Triệu Thị Thanh Nga
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 227
Tháng 10 : 2.402
Năm 2019 : 35.062