Tổng số lớp năm học 2018-2019 là 12 lớp trong đó:

2 lớp 2 tuổi

4 lớp 3 tuổi

3 lớp 4 tuổi

3 lớp 5 tuổi

Có 6 phòng học kiên cố và 6 phòng học bán kiên cố

Có 8 nhà vệ sinh cho trẻ

1 nhà vệ sinh của giáo viên